תקיפה מינית – מהו דבר החוק?

החוק הישראלי מגדיר מגוון של מעשים שונים כעבירות מין, בעלות דרגות חומרה שונות ורמת ענישה בהתאם.

ככלל, ניתן לחלק את עבירות המין לשני סוגים: עבירות שכוללות תקיפה מינית פיזית, קרי, עבירות שכרוכות במגע פיזי בגופו של קורבן העבירה, ועבירות שאינן כוללות תקיפה מינית פיזית, אלא מתבטאות בהצגת מראות מיניים לנגד עיניו של קורבן העבירה בניגוד לרצונו וללא הסכמתו, או אמירות מילוליות פוגעניות בעלות הקשר מיני, וכדומה.

מטבע הדברים, עבירות התקיפה המינית הפיזית הינן חמורות יותר, ועל כן גם רמת הענישה עליהן הינה חמורה יותר בהתאם.

רוב עבירות המין קבועות בחוק העונשין, תשל"ז-1977. בנוסף להן, קיימת עבירת ההטרדה המינית, שמעוגנת בחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998.

עבירות המין במסגרת חוק העונשין

פרק י' לחוק העונשין, תשל"ז-1977 מוקדש כולו לעבירות שונות שכרוכות בפגיעות בגוף, ,

סימן ה' לפרק י' זה מוקדש כולו לעבירות מין, בדרגות חומרה משתנות, החל מאונס ומעשה סדום, דרך בעילה אסורה בהסכמה, ועד למעשה מגונה, וזאת כפי שיפורט להלן.

(1) אונס

סעיף 345 לחוק העונשין מגדיר אונס כבעילת אשה, קרי, החדרת איבר גוף או חפץ לאיבר המין שלה, באחד מבין המצבים הבאים:

 1. שלא בהסכמתה.
 2. בהסכמתה שהושגה במרמה.
 3. בהיותה קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה.
 4. תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית.
 5. תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא הייתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית.

ככלל, העונש על ביצוע אונס בנסיבות "רגילות", הוא 16 שנות מאסר.

אולם, אם האונס בוצע בנסיבות מחמירות, כפי שיפורט להלן, הוא יוגדל ל-20 שנות מאסר:

 1. בעילת קטינה מתחת לגיל 16, וזאת שלא בהסכמתה החופשית, או בהסכמה שהושגה ממנה במרמה, או תוך ניצול מצב של חוסר הכרה שלה, או תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה.
 2. בעילת אשה באיום בנשק חם או קר.
 3. בעילת אשה תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון.
 4. בעילת אשה תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו.
 5. בעילת אשה בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם.

(2) מעשה סדום.

סעיף 347 לחוק העונשין מגדיר "מעשה סדום" כהחדרת איבר גוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר מין לפיו של אדם.

גם לגבי ביצוע מעשה סדום יש רמת ענישה משתנה, בהתאם לנסיבות שבהן הוא בוצע, ולרבות לפי גילו של קורבן העבירה, וטיב היחסים שבין מבצע העבירה לקורבן העבירה:

 1. אם מעשה הסדום נעשה בנסיבות שמפורטות בסעיף 345 לחוק העונשין, אזי דינו כאונס, כפי שצויין לעיל. לפיכך, העונש על ביצוע מעשה סדום בנסיבות "רגילות" הינו 16 שנות מאסר, ובנסיבות מחמירות – 20 שנות מאסר.
 2. אם מעשה הסדום בוצע בנער/ה בגיל 14 עד 16; או בנער/ה בגיל 16 עד 18 ותוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה – העונש על כך הינו 5 שנות מאסר.
 3. אם מעשה הסדום בוצע באדם שמלאו לו 18 שנים ותוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות – העונש על כך הינו 5 שנות מאסר.

(3) בעילה אסורה בהסכמה.

סעיף 346 לחוק העונשין מגדיר "בעילה אסורה בהסכמה" כביצוע אחד מהמעשים הבאים:

1. בעילת קטינה

שהינה בין גיל 14 לגיל 16 ושאינה נשואה למבצע העבירה, או בעילת קטינה שהינה בין גיל 16 לגיל 18, וזאת תוך ניצול יחסי תלות או מרות, או תוך הבטחת שווא לנישואין.

אם הבעילה נעשתה על ידי מטפל נפשי שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מתחזה לכך, ותוך כדי הטיפול, אזי קיימת חזקה לפיה הבעילה תיחשב לניצול יחסי מרות, למעט במקרה בו הבעילה נעשתה לפני התחלת הטיפול, ובמסגרת קשר זוגי.

העונש על עבירה זו הינו 5 שנות מאסר.

2. בעילת אשה שמלאו לה 18 שנים

תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי.

העונש על עבירה זו הינו מאסר 3 שנים.

(4) יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל.

סעיף 347א לחוק העונשין קובע שמטפל נפשי שבועל אישה או שעושה מעשה סדום באדם, שמלאו להם 18 שנים, במהלך התקופה שבה ניתן להם טיפול נפשי על ידו, ועד לתום 3 שנים מסיום הטיפול, וזאת בהסכמה שהושגה תוך ניצול תלות נפשית ממשית בו, שמקורה בטיפול הנפשי שניתן להם על ידו, מבצע עבירת מין ועל-כן חשוד בתקיפה מינית.

אם הבעילה/מעשה סדום נעשו על ידי מטפל נפשי שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה, במהלך התקופה שבה ניתן הטיפול הנפשי, אזי קיימת חזקה כאילו הם נעשו תוך ניצול תלות נפשית ממשית כאמור, למעט כאשר המעשים החלו לפני התחלת הטיפול הנפשי.

"טיפול נפשי" מוגדר כאבחון, הערכה, ייעוץ, טיפול, שיקום, או ניהול שיחות, שנעשו באופן מתמשך, בדרך של מפגש פנים אל פנים, כדי לסייע לאדם הסובל ממצוקה, הפרעה, מחלה או בעיה אחרת, שמקורן רגשי או נפשי; ואילו "מטפל נפשי" מוגדר כמי שעוסק, או שמציג את עצמו כעוסק, במתן טיפול נפשי, כמשלח יד או מכוח תפקיד.

העונש על עבירה זו הינו 4 שנות מאסר.

(5) יחסי מין בין כהן דת לאדם שקיבל ממנו ייעוץ או הדרכה

סעיף 347ב לחוק העונשין קובע שכהן דת הבועל אישה או העושה מעשה סדום באדם, שמלאו להם 18 שנים, במהלך התקופה שבה ניתן להם ייעוץ או הדרכה על ידו או סמוך לאחר מכן, בהסכמה שהושגה תוך ניצול תלות נפשית ממשית בו, שמקורה בייעוץ או בהדרכה שניתנו להם על ידו.

"כהן דת" מוגדר ככהן דת, מי שמציג את עצמו ככזה או אדם הידוע או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות, ואילו "ייעוץ או הדרכה", הינם ייעוץ או הדרכה שניתנו באופן מתמשך, בדרך של מפגש פנים אל פנים.

העונש על עבירה זו הינו 4 שנות מאסר.

(6) מעשה מגונה.

סעיף 348(ו) לחוק העונשין מגדיר "מעשה מגונה" כמעשה שבוצע באדם ללא הסכמתו לשם גירוי, סיפוק, או ביזוי מיניים.

קיימים שני סוגים של עבירת מעשה מגונה: מעשה מגונה לפי סעיף 348 לחוק העונשין; ומעשה מגונה בפומבי לפי סעיף 349 לחוק העונשין.

מעשה מגונה

מעשה מגונה לפי סעיף 348 לחוק העונשין מתייחס בדרך כלל למעשים שכוללים נגיעות בגוף של אדם אחר, בהקשרים מיניים, וזאת שלא בהסכמתו של אותו אדם.

מדובר, למשל, בנגיעות באיזורים מוצנעים בגופו של הקורבן, התחככות בגופו של הקורבן למטרת סיפוק מיני, נשיקות שנכפות על הקורבן ושלא על רקע משפחתי/חברי, וכיו"ב.

העונש על ביצוע מעשה מגונה הינו בדרך כלל 3 שנות מאסר.

אולם, אם המעשה המגונה בוצע בקטין מעל גיל 14 ותוך ניצול יחסי מרות או תלות, העונש הינו 4 שנות מאסר.

אם המעשה המגונה בוצע בקטין שטרם מלאו לו 14 שנים ואף בהסכמתו, העונש הינו 7 שנות מאסר.

אם עבירת מעשה מגונה התבצעה בקטין שטרם מלאו לו 16 שנים וזאת שלא בהסכמתו, או בהסכמה שהושגה במרמה או תוך ניצול מצבו הנפשי/שכלי, העונש הינו עד 10 שנות מאסר.

מעשה מגונה בפומבי

מעשה מגונה בפומבי לפי סעיף 349 לחוק העונשין מתייחס בדרך כלל לביצוע תנועות מגונות, התערטלות וחשיפת איברים מוצנעים, או ביצוע מעשה אוננות בפני אדם אחר, וללא מגע בו.

חוק העונשין מגדיר מקום "פומבי" כמקום ציבורי, כשאדם יכול לראות את המעשה מכל מקום שהוא, או מקום שאינו ציבורי, וכשאדם שנמצא במקום ציבורי יכול לראות את המעשה. מדובר, למשל, במקרה של אדם שנמצא בביתו הפרטי, וחושף את איבר המין שלו כשהוא ניצב בחלון ביתו, כך שכל אדם שנמצא ברחוב ועובר ליד ביתו וחלונו יכול לראותו.

העונש על ביצוע מעשה מגונה בפומבי, בפני אדם אחר, ללא הסכמתו, או ביצוע מעשה מגונה בכל מקום שהוא תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, הינו שנת מאסר אחת.

אולם אם המעשה המגונה בוצע בכל מקום בפני קטין שטרם מלאו לו 16 שנים, העונש יוחמר ל-3 שנות מאסר.

(7) הטרדה מינית.

סעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 מגדיר הטרדה מינית כביצוע אחד מבין המעשים הבאים:

 1. סחיטה באיומים כמשמעותה לפי סעיף 428 לחוק העונשין, לצורך כפיית מעשה מיני.
 2. מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין.
 3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני שמופנות לאדם שהראה למטריד שהוא אינו מעוניין בהן.
 4. התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותו של אדם שהראה למטריד שהוא אינו מעוניין בהן.
 5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
 6. פרסום תצלום, סרט, או הקלטה, של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפילו או לבזותו, ומבלי שניתנה הסכמתו לפרסום.

במישור האזרחי, ניתן להגיש כנגד המטריד תביעת פיצויים ללא הוכחת נזק עד לסך של 120,000 ₪, וזאת בגין כל המעשים שמוגדרים הטרדה מינית, כמפורט לעיל.

במישור הפלילי, ניתן להגיש תלונה במשטרה כנגד המטריד, אולם רק לגבי סעיפים 3 עד 6 מבין המעשים שמוגדרים כהטרדה מינית ומפורטים לעיל.

העונש על ביצוע מעשים אלו נע הינו 5-2 שנות מאסר.

 התייעצו עם משרדנו בנושא תקיפה מינית

בחיפושכם אחר עורך דין המתמחה בהטרדה מינית לייעוץ משפטי וייצוג, אנו מזמינים אתכם ואתכן ליצור עמנו קשר טלפוני או להשאיר פניה באתר.
משרד עורכי דין הלפגוט-אדרי מתמחה בייצוג תיקי הטרדה מינית וכן עורך סדנאות והרצאות בארגונים וחברות.

שתפו ב:

/ 5.

אתם לא לבד!
צרו קשר עוד היום
טיפול וייצוג בהטרדות מיניות בעבודה

משרד עורכי הדין הלפגוט אדרי ושות’, הינו משרד בוטיק המתמחה בליווי, טיפול וייצוג בתיקים מורכבים של הטרדה מינית במקום העבודה. המשרד הוקם על מנת ליצור סביבה נעימה, בטוחה ומקצועית בסביבת העבודה. אתם לא לבד! הצוות שלנו מיומן בטיפול במקרים של הטרדה מינית בצורה רגישה אך יעילה. אנו עוסקים בחינוך באמצעות הרצאות, ייצוג נפגעי הטרדה מינית בערכאות משפטיות וליווי כולל ותומך.

דילוג לתוכן